CONTACT BEIJING

Dr. Yuanxiang Hu
Tel.: +86 10 8526 1162
Fax: +86 10 8526 1163
yuanxiang.hu@dzbank.de